Sprawiedliwe społeczeństwo …

„Sprawiedliwe społeczeństwo to społeczeństwo trwale wyczulone na wszelkie przypadki niesprawiedliwości i zawsze skwapliwe
do podjęcia działań je korygujących, bez czekania na porozumienie co do uniwersalnego modelu sprawiedliwości. W nieco
innych i być może prostszych słowach, idzie tu o społeczeństwo dbające o dobro klas najniższych; poprzez „dobro”
rozumiemy tu możność praktyczną realizacji formalnego ludzkiego prawa do godnego bytu? – ?a więc przekształcenia
„wolności de iure” w wolność de facto”.
Cytat: Zygmunt Bauman

Sprawiedliwość ustroju społeczno-ekonomicznego …

„Sprawiedliwość ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie jego sprawiedliwe funkcjonowanie, zasługuje ostatecznie
na osąd wedle tego, czy praca ludzka jest w tym ustroju prawidłowo wynagradzana. W tym punkcie docieramy znów do
pierwszej zasady całego porządku społeczno-etycznego, a jest to zasada powszechnego używania dóbr.”
Cytat: Jan Paweł II (Karol Wojtyła)