Charakter kobiecy polega na ...

"Charakter kobiecy polega na zupełnym braku… charakteru."

Cytat: Leopold von Sacher-Masoch